Admiterea 2021

 


 • Specialități:
 1. Educație Timpurie
 2. Învățământ Primar
 3. Jurisprudență
 4. Sport și Pregătire Fizică
 5. Asistență Socială

La concursul de admitere se pot înscrie cetăţenii Republicii Moldova, absolvenți de gimnaziu, cu Certificat de studii gimnaziale. Admiterea la programe de formare profesională postsecundară și postsecundară nonterțiară se efectuează pe bază de concurs. Concursul de admitere se organizează în baza REGULAMENTUL- ului de organizare şi desfăşurare a Concursului de admitere la programe de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară (Ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr. 459 din 20 mai 2020), în limba de instruire română şi sursa de finanţare (buget, taxe de studii), în limita planurilor de înmatriculare aprobate în modul stabilit.

Elevii clasei a X, pot fi înmatriculați la locurile declarate vacante la programele de formare profesională, în anul doi de studii.

SPECIALITATEA-page-001 (1)

 • Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente:
  1) cererea de înscriere la concurs;
  2) certificatul de naştere/buletinul de identitate (copie);
  3) actul de studii, în original cu anexa respectivă;
  4) fotografii 3×4 cm, color;
  5) dovada achitării taxei de înscriere  30 MDL (prevederea nu se aplică pentru copii rămași fără ocrotire părintească).
  Candidaţii poartă răspundere pentru veridicitatea actelor prezentate pentru participarea la Concursul de admitere în conformitate cu legislație în vigoare.
 • Pentru candidații care se înscriu la concurs la cota de 15%, dosarul cuprinde suplimentar următoarele documente:
  1) fișa de evaluare psihopedagogică și orientare școlară/profesională emisă de către Serviciul raional/municipal de asistență psihopedagogică pentru candidaţii cu dizabilităţi/CES;
  2) programul individual de reabilitare şi incluziune socială (formularul nr.
  2) şi formularul nr. 5, eliberat de Serviciul raional/municipal de asistență psihopedagogică, părţi componente ale Dosarului pentru determinarea gradului de dizabilitate, pentru candidaţii cu dizabilitate (severă, accentuată şi medie);
  3) adeverinţa eliberată de autoritatea tutelară ori hotărârea instanței de judecată, pentru copiii rămași fără ocrotire părintească (în original);
  4) certificatul medical corespunzător care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinţilor acestuia, în original;
  5) actul de studii respectiv pentru copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale care au absolvit şcoli cu statut special, certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu au învăţat în şcoli speciale;
  6) certificatul (legitimația original/copie) care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi Independenţei Republicii Moldova, la acțiunile de luptă din Afghanistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate în original;
  7) certificatul despre componenţa familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii);
  8) copia certificatului de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii altor state, de naţionalitate moldoveni.
 • PENTRU ALTE INFORMAȚII ACCESAȚI REGULAMENTUL!

  Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la programele de formare profesională tehnică.


 CALENDARUL ADMITERII 2021


 • Turul I – 16iulie – 31  iulie 2020 (anunțarea rezultatelor până pe 5 august)
 • Turul II se va desfășura pentru suplinirea locurilor rămase vacante. Perioada 6 august – 14 august 2020 (anunțarea rezultatelor până pe 19 august)
  COMISIA DE ADMITERE (022) 22 02 41

 

Ne găsiți la adresa:  str. Puşkin 54,  mun. Chișinău.

contacts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>