Colegiul ,,Alexei Mateevici” anunță ADMITEREA – 2019

003

 • Specialități:
 1. Educație Timpurie
 2. Învățământ Primar
 3. Jurisprudență
 4. Sport și Pregătire Fizică
 5. Asistență Socială

La concursul de admitere se pot înscrie cetăţenii Republicii Moldova, absolvenți de gimnaziu, cu Certificat de studii gimnaziale. Admiterea la programe de formare profesională postsecundară și postsecundară nonterțiară se efectuează pe bază de concurs. Concursul de admitere se organizează în baza REGULAMENTUL- ului de organizare şi desfăşurare a Concursului de admitere la programe de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară (Ordinul Ministrului Educației nr. 423 din 29 mai 2017), în limba de instruire română şi sursa de finanţare (buget, taxe de studii), în limita planurilor de înmatriculare aprobate în modul stabilit.

Elevii clasei a X, pot fi înmatriculați la locurile declarate vacante la programele de formare profesională, în anul doi de studii. ACCESAŢI lick-ul pentru a vedea locurile vacante!

Durata studiilor – 4 ani.
La finele studiilor elevii obțin:  Diploma de bacalaureat și diploma de studii profesionale.

 • Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente:
  1) cererea de înscriere la concurs; (o primiţi la depunere)
  2) certificat de naştere/buletinul de identitate (copie);
  3) actul de studii, în original cu anexa respectivă;
  4) certificatul medical-tip (nr.086-E sau nr.086-U), eliberat în anul admiterii, care confirmă că persoana vizată corespunde exigenţelor medicale pentru studii la programul de formare profesională solicitat;
  5) 6 fotografii 3×4 cm, color;
  6) chitanţa de plată a taxei de înscriere (se achită pe loc).
 • Pentru candidații care se înscriu la concurs la cota de 15%, dosarul cuprinde suplimentar următoarele documente:
  1) adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă ori hotărârea instanței de judecată, pentru copiii rămași fără ocrotire părintească, în original;
  2) certificatul medical corespunzător care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinţilor acestuia, în original;
  3) actul de studii respectiv pentru copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale care au absolvit
  şcoli cu statut special, certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu au învăţat în şcoli speciale;
  4) diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane sau internaţionale, la discipline de studiu, precum şi diplome ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de MECC sau de ministerele de resort;
  5) certificatul (legitimația original/copie) care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi Independenţei R. Moldova, la acțiunile de luptă din Afghanistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate în original;
  6) certificatul despre componenţa familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii);
  7) confirmarea apartenenţei la familii de romi;
  8) extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);
  9) copia certificatului de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii statelor membre ale C.S.I. şi ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români).
 •  Calendarul Admiterii 2019
 1. Turul I – 15 iulie – 3 august 2019 (anunțarea rezultatelor până pe 5 august)
 2. Turul II – 6 august – 10 august 2019 (anunțarea rezultatelor până pe 12 august)

Pentru ale detalii accesaţi rubrica cats

cooltext330267096623833
Ne găsiți la adresa:  str. Puşkin 54,  mun. Chișinău.

contacts

4 păreri la “Colegiul ,,Alexei Mateevici” anunță ADMITEREA – 2019

  • Bună ziua! Pentru detalii vă rugăm să ne contactați la nr de Telefon: (+373 22) 220 241; (+373 22) 224 282; (+373 22) 244 625;

  • Bună ziua! Pentru detalii vă rugăm să ne contactați la nr de Telefon: (+373 22) 220 241; (+373 22) 224 282; (+373 22) 244 625;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>