TERMENII DE REFERINȚĂ PENTRU SELECȚIA COMPANIEI DE CONSULTANȚĂ ÎN ELABORARE A PROIECTULUI ȘI A CONCEPTULUI DE DESIGN A SPAȚIULUI „ALEEA HUB-URI EDUCAȚIONALE” ȘI A SĂLII „OPEN SPACE EDUCATION”

Denumirea instituției: Instituția publică Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău.
Denumirea subproiectului: Program de asigurare a calității în învățământul pedagogic (PACÎP)

Nr. ReferințăMD-A.MATEEVICI-350289-CS-CQS

 1. SCURTA DESCRIERE A SUBPROIECTULUI

Prin implementarea subproiectului sus-menționat, Colegiul propune modernizarea și dotarea a 6 hub-uri/laboratoare și a unui spațiu educațional deschis, după cum urmează:  sala “Open space education” și  6 clase de studii „Aleea Hub-uri educaționale” – ”MetaMint hub”, “MultiMedia hub”, “Ecology hub”, “Digital hub”, “VideoTeh hub”, “Smart hub”, precum și promovarea unităților de curs: robotică, educație pentru mediu, managementul proiectelor educaționale, etc. pentru specialitățile: Învățământ primar și Educație timpurie; dezvoltarea pe platforma colegiului a unităților de curs digitizate, transformarea în tradiție a  conceptului “Zilele ușilor deschise”.

 1. OBIECTIVELE SUBPROIECTULUI

Proiectul propus este orientat spre atingerea următoarelor obiectivelor specifice:

 • Crearea hub-urilor educaționale deschise la nivel local pentru dezvoltarea cunoștințelor, abilităților, competențelor elevilor necesare pentru a se adapta cât mai ușor la imperativele timpului, în special la cele ce țin de dezvoltarea durabilă în domeniul pedagogic;
 • Îmbunătățirea competențelor profesionale a elevilor racordate la cerințele pieței muncii prin intervenții specifice domeniului educațional;
 • Sporirea accesului la educație prin digitizarea unor conținuturi curriculare din domeniul pedagogic;
 • Creșterea numărului de candidați înscriși / selectați, inclusiv al băieților, la programele de formare profesională din domeniul pedagogic.
 1. OBIECTIVELE SARCINII

Obiectivul principal al sarcinii este prestarea serviciilor de elaborare a proiectului tehnic și a proiectului de design interior și supraveghere de autor, pentru „Aleea Hub-uri educaționale” și “Open space education”, cu o suprafață totală de 590,6 m2, inclusiv toate avizele, verificările și expertizările proiectelor în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

 1. DOMENIUL DE ACTIVITATE (sarcini și responsabilități )

Compania de consultanță  va avea următoarele sarcini specifice:

 1. Executarea proiectului tehnic pentru compartimentul electricitate conform temei de proiectareRețele electrice interioare pentru „Aleea Hub-uri educaționale” și pentru sala multifuncțională “Open space education”, în conformitate cu “Regulamentului Sanitar pentru Instituțiile de Învățământ”, normativele în construcții cerințele anti incendiare.
 2. Executarea proiectului de design design interior pentru „Aleea Hub-uri educaționale” cu o suprafață totală de 412 m2 care include 6 laboratoare digitale: Sala 20 ”MetaMint hub”(44,1m2) ; Sala 21“ MultiMedia hall” (46,2m2); Sala 22 “ Ecology hub” (47,5m2); Sala 24 “ Digital hub” (47 m2); Sala 25 “ VideoTeh hub” (42,1 m2);  Sala 26 “ Smart hub” (82,9m2), a coridorului aferent 157 mși o sală multifuncțională “Open space education” cu suprafața de 123,8 m2. Suprafața totală de  590,6 m2

Proiect de design interior pentru sala “Open Space Education”, pentru  6 clase de studii din „Aleea Hub-uri Educaționale” și a coridorului aferent va conține:

 • Elaborarea planului releveu și a schiței de proiect;
 • Planșe cu releveul încăperilor la începutul proiectării;
 • Planșe cu propuneri de amenajare a spațiilor (2-3 variante);
 • Propunere de stil și zonare al ambientului și fluxul ergonomic;
 • Propunerea compoziției cromatice, culori, facturi, pereți/tavane/pardoseli, materiale de finisare pereți, pardoseli și tavane, mobilier, corpuri de iluminat;
 • Planșe cu soluții tehnice a rețelelor inginerești privind sistemul de ventilare- climatizare, iluminare, audio-media, compartimentarea încăperilor în mai multe zone, aranjamentul scenei și scaunelor, stocarea lor;
 • Elaborarea documentației de proiect tehnic;
 • Planșe cu planuri, secțiuni, demolări, zidiri pereți, nișe;
 • Planșe cu planuri, secțiuni desfășurate pardoseli și tavane, finisări și placare pereți, montare mobilier, corpuri de iluminat, etc;
 • Propunere cu specificații materiale de finisare, mobilier, corpuri de iluminat;

Toate acestea se vor prezenta în următorul format:

 • Planșe color cu simulări 3D, format A4, A3;
 • Planșe cu planuri și secțiuni, format A4, A3;
 • Varianta digitală a proiectului;
 • Supravegherea de autor pe parcursul executării lucrărilor de reparație.

Conceptul arhitectural propus va fi în stil modern cu crearea unui ambient corespunzător spațiilor educaționale, atractiv, dinamic, inovativ și interactiv.

La elaborarea proiectelor se va ține cont în mod prioritar de prevederile Regulamentului Sanitar pentru Instituțiile de Învățământ, normativele în construcții , de construcțiile și rețelele existente, și în strictă conformitate cu cerințele sanitare, anti incendiare și ecologice.

Pentru realizarea sarcinilor propuse Consultantul va avea următoarele responsabilități:

– Va efectua vizite, analize și cercetări ale locațiilor, măsurări de releveu pentru elucidarea tuturor aspectelor cu referire la volume, caracteristici, accesibilitate, avize, particularități, toate necesare pentru elaborarea calitativă și cantitativă a proiectelor, în conformitate cu cerințele Beneficiarului și normativele în vigoare;

– Va obține  toate certificatele, avizele și aprobările necesare de la Beneficiar inclusiv de la alte autorități abilitate pentru înregistrarea, verificarea și expertizarea proiectului și începerea lucrărilor de  renovare;

– Va elabora devize de cheltuieli cu cantitățile de lucrări și prețurile estimative pentru  „Aleea Hub-uri educaționale”, “Open space education” și a coridorului aferent.

 1. CERINȚE DE CALIFICARE SI BAZA DE EVALUARE (criterii de evaluare)
 2. Experiență generală: 30 puncte
 • Minim 3 ani experiență în domeniul proiectării;
 • Minim 3 ani experiență în domeniul design-ului interior;
 • Familiarizarea cu tendințele moderne în spațiile educaționale sau proiecte similare din Europa sau alte țări;
 1. Experiența specifică : 40 puncte
 • Minim 3 ani experiență în domeniul proiectării rețelelor electrice:
 • Minim 1 proiect de design dezvoltat pentru spații similare în ultimii 3 ani,  cu atașarea copiilor contractelor și a actelor de predare – primire;
 • Capacitatea tehnică și profesională de a livra proiectele în termeni restrânși;
 1. Experiența profesională a personalului-cheie implicat în realizare a sarcinii: 30 puncte
 • Echipa Consultantului va include minim _2_ persoane-cheie: proiectant rețele electrice, designer interior.
 • Proiectantul certificat în domeniul Instalații și rețele electrice va dispune de minim  3 ani experiență în domeniu;
 • Designer-ul certificat în domeniu va dispune de minim 3 ani experiență în domeniu design-ului interior;

Pentru confirmarea cerințelor de calificare solicitate pot fi prezentate Certificate de calificare, contracte realizate,  recomandări, CV-uri sau orice alt document confirmativ.

 1. DURATA SARCINII, TIMPUL ESTIMAT DE ÎNCEPERE ȘI REALIZARE A SARCINII

Prestarea serviciilor este estimată a fi inițiată în iunie 2023 și realizată în luna iulie-august 2023, cu livrabilele prezentate după cum urmează:

  Denumirea livrabilelor  Termenul limită de prezentare Persoana responsabilă pentru aprobarea livrabilului
Consultarea beneficiarului, corpului didactic, elevilor via-a-vis de viziunea conceptului stilistic 3 zile de la semnarea contractului Managerul de subproiect
Proiect de design interior pentru sala “Open Space Education”, pentru  6 clase de studii din „Aleea Hub-uri Educaționale” și a coridorului aferent.Varianta digitală a proiectului, format PDF, JPG. 45 zile de la semnarea contractului Managerul de subproiect
Proiect tehnic Reţele electrice interioare pentru „Aleea Hub-uri Educaționale” și pentru sala multifuncțională “Open Space Education”.Documentația de proiect se va prezenta verificată și expertizată in format fizic (pe suport de hârtie – planșee) și în format electronic. 45 zile de la semnarea contractului Managerul de subproiect
Devizele de cheltuieli cu stabilirea cantităților de lucrări și prețurile estimative pentru cele 2 proiecte. 45zile de la semnarea contractului Managerul de subproiect
Consultarea echipei responsabile de executarea lucrărilor de reparație; Supraveghere de autor Pe parcursul executării lucrărilor de reparație Managerul de subproiect

Orarul plaților: se va descrie adițional la semnarea contractului

Limba în care este pregătită Oferta: Română

Proiectele aprobate (toate documentele menționate) se vor prezenta atât în format fizic (pe suport de hârtie – planșee color cu simulări 3D, format A4, A3) în trei exemplare, cât și în format electronic PDF.

Alte aspecte/ servicii suplimentare care pot fi furnizate dar care nu au fost luate în considerare inițial, pot fi incluse în propunere, inclusiv cu specificarea costurilor pentru fiecare.

 1. CERINȚE DE RAPORTARE ȘI ARANJAMENTE INSTITUȚIONALE

Liderul echipei va coordona toate aspectele necesar a fi aprobate vis-a-vis de acceptarea livrabilelor și va raporta managerului de subproiect delegat de către Beneficiar.

Managerul de subproiect va supraveghea procesul de prestare a serviciilor de consultanță și va gestiona realizarea contractelor.

De asemenea, Beneficiarul va pune la dispoziția companiei contractante suportul necesar pentru realizarea sarcinilor:  planul încăperilor/clădirii sau orice acte necesare pentru realizarea sarcinilor propuse.

 

 1. DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE

Toate datele și informațiile primite în scopul realizării prezentei sarcini trebuie tratate în mod confidențial și urmează să fie utilizate numai în legătură cu executarea acestor Termeni de referință. Toate drepturile de proprietate intelectuală care decurg din executarea acestor Termeni de referință vor aparține Colegiului ”Alexei Mateevici”. Conținutul materialelor scrise obținute și utilizate pe parcursul realizării prezentei sarcini nu poate fi divulgat nici unei terțe părți fără autorizația scrisă prealabilă exprimată a Colegiului ”Alexei Mateevici”.

 1. Eligibilitate

Consultantul va trebui să fie eligibil conform Regulamentului privind achizițiile (https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework).

Termenul limită de prezentare a ofertelor: 20 iunie 2023, ora 10:00.

Pentru a primi detalii Va rugăm să transmite-ți o solicitare oficială la adresa de email: ludmilacuroz@gmail.com 

Persoana de contact: Curoș Liudmila


 

Detalii:

https://civic.md/anunturi/achizitii/71362-cerere-de-exprimare-a-interesului-pentru-selectia-companiei-de-consultanta.html

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>